ارلنگ:زلکی

زلکی:جاوند

جاوند: ملا غلام:

ملا غلام:حاجی

حاجی:احمد-کتکی(درمنطقه للر وکتک سکونت دارند)

احمد :محمد

محمد: سلمان- سلگو

سلمان: اسکندر-رحیم ( شیخ بابا روز بهان)

سلگو :  ممدلی (محمدعلی) – نقدلی (نقدعلی)- میلی (مهرعلی)

اولاد میلی

میلی: غلامرضا

غلامرضا : آشیر – باقر- ظاهر

 الف.آشیر: گودرز- غلام – رستم

 

 گودرز: کلبعلی

کلبعلی : غلامحسین کلابعلی زاده

غلامحسین :اسماعیل-ابراهیم-علی محمد

 غلام : سردار

سردار: یادگار

یادگار : مصطفی

رستم :  زال- گیو- شیرعلی – مهرعلی

  .زال: علی محمد- گل محمد – علی اکبر- عبده محمد – خونبار – خونکار

 علی محمد : محمد – محمود- تیمور- جان محمد- جان مراد – قریب

محمد: مجید – حمید –زال- حاجی- کمال- جمعه – علی (کلبعلی) – علی اکبر

مجید: عباس – مصطفی – مرتضی – علی

  حمید : حبیب – بهروز- داریوش – جواد – حسین – حسن

زال: رضا – محمدرضا

حاجی : موسی – جعفر

کمال: اسماعیل – داود- محمد – امین

  جمعه : ابراهیم – محمد – سینا

علی : احسان – امید

علی اکبر: مصطفی – محمدامین

محمود: غلام  - علی – خدر- تاج میر- جهانگیر

غلام: سجاد – ستار- رسول – محمد

خدر : سعید

تاج میر : فرزاد

جهانگیر : رضا – آرش

تیمور : دلاور – قربان

دلاور(نگارنده) : ارسلان – مبین

قربان : حسین

جان محمد : خواجه مراد – عبده مراد – سلطان مراد-  سبزه مراد

خواجه مراد :مهدی

عبده مراد :برزو-داریوش-گودرز

سلطان مراد:حسن-حسین

جان مراد : مسعود- منصور- منوچهر – محسن – مسلم

منصور : علی

گل محمد – رستم – اسحاق – محمد (شاه محمد)

 رستم :  حیات – قباد- یادعلی – جان علی- محمدعلی – بهمن – سهراب

حیات :کسری

قباد: شهاب-شایان

خان علی:محمدامین-محمدمهدی

اسحاق : احمد عبده – کریم – عبداله – عبدالرضا – علیرضا

احمد : امیرمحمد

محمد(شاه محمد) : صفر- اکبر – عسکر- قیصر – خیبر- صفدر- ابراهیم – باقر-  سینا

صفر: حامد – حسین

  عسگر:ادریس 

 خیبر:امیررضا

خونکار: یادگار

یادگار: ارشیا

  گیو: کریم – عبده حسین – محمدخان – سام علی – اسفندیار – عبده خان

کریم : پیرزاد – میرزا

پیرزاد: فتح اله – سیاوش – برجعلی – منوچهر – رمزعلی – حمزه علی

فتح اله : سلمان – فرشید- وحید – سعید – خلیل – خیراله – نوراله

سیاوش : سجاد – صدیق – حسین

   برجعلی: الیاس – میثم – بیژن –  مجتبی –

منوچهر : بنیامین – میلاد- محمد

حمزه علی : پژمان – عسکر --

عبده حسین : امیر- عالی

امیر: نوروز- بهروز- جمعه 

   نوروز: نصراله – فرج اله – امراله –سعید -حمید

بهروز: محمد

 جمعه : فرامرز- فرابرز

عالی : محمدعلی – ولی –قلی – شکراله – فیض اله

محمدعلی : اسکندر- جعفر- حسین – ایمان

ولی : سامان – ساسان – سلمان

قلی : میلاد

شکراله : محمد-پیام

فیض اله :

محمدخان : امیرخان – روزعلی -  علیرضا (لطفعلی)

امیرخان : حاجت – علی مراد – کاظم – صادق – قاسم

   روزعلی : اسماعیل – سعید – رضا

علی رضا : ابراهیم – دانیال

سام علی : مهراب

مهراب : صادق- مراد – کاظم

اسفندیار: سبزوار- شهریار

سبزوار: عیدی- مهدی

عیدی : احسان – امین

مهدی : هادی – فرهاد

شهریار: یوسف- عیسی- مرتضی- مصطفی

یوسف: حسن –– محمد – محسن

عیسی : یونس- حسین – ایوب- ابراهیم

  مرتضی :

مصطفی: علی

عبده خان : حسین – صیفی

حسین : حجت – حبیب

صیفی : یونس- یاسر

 شیرعلی: راه خدا- رحم خدا- رحیم

راه خدا: محمدرضا – محمدنصیر- محمدنظر

محمدرضا : هوشنگ – شاه رضا – احمدرضا – حبیب – حجت – نصرت – رستم

هوشنگ : حسن – حسین

شاه رضا : افشین – اشکان

محمدنصیر: غلام – ابراهیم- اسماعیل

محمدنظر: روح اله – علی-  حجت

روح اله :یاسر-یاسین

رحم خدا: سیف اله –شهید نبی اله – نوراله – فیض اله – عزیراله – ربیع اله

سیف اله : محمد – کریم – میلاد

نبی الله:به درجه رفیع شهادت نائل شد

فیض اله :

 رحیم : علی مردان – خداکرم – آشیر

علی مردان : حسین آقا- علی آقا- عوض آقا- حفظ اله – غلامعلی

حسین آقا: محمد- علی – حسن – احمد

علی آقا: فرشید – افشین

غلامعلی : خیبر- اکبر

حفیظ اله : ابراهیم

خداکرم : علی رضا – مهدی – رضا

آشیر: یونس- حاجت- حاجی – مراد – محمدمراد – حسین

   مهرعلی : غلام شاه

  غلام شاه : یداله – خدامراد

 یداله : خیراله – عبداله

 خدامراد : خداداد- علی داد – الله داد

 ب. باقر پرویز- حاجی – حاجت

   پرویز:  شمیباری – چنداری – مرادی

   شیمباری : مرتضی

  مرتضی : محمد

  محمد : حسن – علی – احمد

  چنداری : کریم زارع فرد- کناری

  کریم :  عبده – رحمان – رحیم – عبده حسین

  عبده :  شاهپور

  رحمان : منصور – غلام

  رحیم : پرویز – یونس – سعید

  پرویز : علی

  عبده حسین : محمود – حسن – احمد – علی

  عسکر : علی

   علی : محمد – صادق

  کناری : فاضل – حاضر

  فاضل :  حسین – جلال- جلیل – محمد

  جلال:آرش

  حاضر :  حسین – حسن – محمد – محمود

   مرادی : عسکر – خیبر

  خیبر: علی

  علی : صادق- محمد

   حاجی

 حاجی : عبدال– فرهاد -کریم شاه – لالی

  عبدال : صیدال

  صیدال : حسن – حسین – محمد – علیرضا

 حاجت : عین اله – مولاء – احمد – ذیلا

 عین اله : امیرحسین – قپونی

  امیرحسین : فیروز – جهانگیر

  فیروز : مسلم – عبداله – جعفر – مصطفی

  ذیلا : حسینی

 حسن : سوینی – قدرت – عزت – علی – علی همت

  سوینی : کهزاد – فرهاد – بهزاد – شیرزاد – آزاد – فرزاد – حسین

  قدرت : ابوطالب – دانیال

  عزت : ابراهیم

  علی : ابوذر – داود – مهدی

 مولا : حاجت

 احمد : موسی – عیسی

 موسی :  احمد – جمعه – نادر – صاور –رستم

  احمد : حسین – اسماعیل – امین

  نادر : به درجه رفیع شهادت نائل گردید .

  صاور :  سجاد – سهراب – سلمان

  رستم : محمد – مهدی

  جمعه : محمدرضا – جعفر – ستار – ابراهیم – صادق

   عیسی :  سوخته زاد- غلام

  سوخته زاد : سروش

 غلام : علیرضا

 ج.ظاهر:  شلو

 شلو:  خان بابا- علی آقا- علی بابا

خان بابا : صادق – ظاهر

صادق : اسحاق – هرمز – صفر – نظر – عزیز

اسحاق : یوسف – خسرو- حسین – ابراهیم – اسماعیل

  هرمز : غلامعباس – امیرعباس- حمید – مجید – سعید – فرشید – فرشاد

  صفر : مهرداد – مسلم – محسن

 نظر : رضا – سلمان

  عزیز : امید-  ایمان - احسان

 ظاهر : کیامرث – گودرز- قباد- فریدون – فریبرز- خداداد

کیامرث : عباس – طهماسب – علیرضا – غلامرضا – محمد رضا – حمیدرضا

عباس:  سجاد

طهماسب :  مهزیار

علیرضا : ابوالفضل –محمد مهدی

گودرز : محمد – مرتضی – مصطفی – مهدی – محسن

فریبرز:   فرزاد – فرهاد – فرشید

فرزاد :   امیرمحمد

فریدون : حمزه – حامد

 علی آقا :  شنبه

شنبه :  آقامراد – رسول

آقا مراد :  اکبر- میلاد

رسول : میلاد

 علی بابا : کلوسی – علی گدا

   کلوسی : حسن – صادق

صادق :

علی گدا :  محمدعلی – صفر – رضا

صفر: داود-  یونس

اولاد(  نقدعلی )

  نقدعلی :  علی – نقی

الف .نقی : تقی – مندنی

  تقی  :  حقی – محمدتقی- عبده رضا – علی نقی – نقی

حقی : عبده شاه

عبده شاه : قپونی – عبدل

قپونی : غلامحسین – رضا – صادق

غلام حسین :  امیرعلی

عبدل :  سعید – حمید

محمدتقی :  اسمی

اسمی :  ساکی – برزو- نوروز- کوچک علی

ساکی : فریدون – فرامرز- کیامرز- فریبرز

فریدون : شهرام

فریبرز:  ابوالفضل

فرامرز: احمدرضا

برزو:  محمد

نوروز:  یوسف – ایوب – رسول – رحمت – علی رضا – حمیدرضا

یوسف : رضا

کوچک علی : قاسم – کاظم – سجاد – بهزاد – اسماعیل – ابراهیم

کاظم :  کمیل

عبده رضا :  علی میرزا

علی میرزا :  حاجی

حاجی :  ابراهیم – اسماعیل – میثم – علیرضا

  علی نقی : حیدرآقا

حیدرآقا :  یادگار

یادگار :  غلام شاه – محمد – علی نقی – حسین – علی – عبداله

غلام شاه :  حیدر – ابوالفضل

مندنی :  الله کرم

الله کرم :  علی دوست – خدارحم – زیستنی – مندنی

  علی دوست :  علی حسین

علی حسین :  محمدحسین – خدارحم

محمدحسین :  میرزاحسین – امیرحسین – ملک حسین – غلامحسین – عبدالحسین

امیرحسین :  امیررضا

ملک حسین :  علی حسین – علیرضا – حمیدرضا

غلامحسین :  فرشاد

عبدالحسین:امیراردلانی

زیستنی : علی کرم

علی کرم :  عبده محمد – احمد

عبده محمد : محمدمهدی

احمد : عباس – غلامرضا

عباس :  حسین – حسن

غلامرضا :  احمدرضا

مندنی :  عبدلی – عبده صالح – مرید

مرید : خداکرم

خداکرم :  امید – عبداله – حسن – داود

ب . علی : عبداله

عبداله :  علی – کربلائی دوستمحمد

علی :  نادعلی -  نقدعلی – سیدمراد – خدامراد

نادعلی :  کمال – دیند امال

کمال :

دیندامال : خدارحم-  خدامراد- علی مراد-  مراد- خدابیل – سلطان مراد

خدارحم:فرشید-رضا

خدامراد:بهزاد-فرزاد-بهروز-میلاد

علی مراد:حسین-حسن

خدابیل:محراب

مراد:ایمان-محسن-احسان-سلمان-امین-شاهین

سلطان مراد:افشین-افشار-اشگان

نقد علی :  رحم خدا- صحن علی

رحم خدا:  محمدعلی – عبده علی

محمدعلی :  چراغ-ایوب

  عبده  علی :  خداداد –علی داد-قاسم

خداداد:فرشاد-فرشید

علی داد:آرمین

سیدمراد :  رحمان – مرادعلی

رحمان : رمضان

:رمضان- غلامعباس

غلامعباس – سعید

مرادعلی : حسد – جمعه – لهراسب – روزعلی -ناصر

 حسد:رضا-محمد-محمود-احمد-حسین

رضا:امید

محمد:مهدی

احمد:کامران

جمعه:  موسی-عیسی-جواد-سجاد

موسی:  مهزیار

لهراسب:  علی

روزعلی:عباس مسلم

ناصر:  محمد

خدامراد :  حسد – زمان

حسد :  اله مراد – جان مراد – غلامشاه

الله مراد :

جان مراد : حاجتی

حاجتی : مهراب –سهراب-مهران -مهرداد

مهراب:مهزیار

غلامشاه :  محمد – رضا – غلام – علی

محمد :ابوالفضل

رضا : هومن

غلام :حمید-حامد

زمان :  نیازعلی – ظهراب

نیازعلی :  بازعلی

  بازعلی:سجاد-سامان-سعید

ظهراب :  علی – امید – بیژن

علی:محمد مهدی –علی رضا

امید: آرش

کربلائی دوستمحمد

دوستمحمد :  عبداله – ملک محمد – نوراله – شیرمحمد

عبداله :  آقا ملاء – نعمت اله – حسین آقا

نعمت اله :  عزت

عزت : حجت-رحمت-حشمت

حسین آقا :  صفر

صفر:ایلیا-عرشیا

-ملک محمد :  عزیز

 نوراله :  علی ناز – کناری – علم باز – اسماعیل

علی ناز : خداداد

علم بار : هوشنگ – سیاوش – منوچهر

هوشنگ - : علی

سیاوش :محمد-پیام

منوچهر : :فرزاد-بهزاد-فرشاد

کناری : نعمت-رحمت-علی

نعمت:

اسماعیل : ابراهیم-  جمال – جبار – سالار – ستار- اسفندیا ر- -اقبال

ابراهیم:عبدالله-اسماعیل

جمال:سلیمان

ستار:امیرعلی

شیرمحمد: حسن آقا – محمد آقا – نورمحمد – گل محمد

حسن آقا : جهانگیر

  جهانگیر : نادر -صابر

نادر:محمد-داود-مسعود

  نورمحمد :  جان محمد – یا رمحمد

جان محمد : محمد

یا رمحمد :  رمضان -حمید

گل محمد :    

اولاد ممدلی

ممدلی:اواسعلی-حسنعلی-غلامعلی-افضلی(ابزلی)

الف: اواسعلی: طاهر-قاسم علی – فتح علی

طاهر: جونعلی – بازعلی – امام بخش – جون بخش

جونعلی :  نجات علی – نوروز علی – برات علی

نجات علی :  اسحاق

اسحاق :  الماس – عباس – نوروز- طهماسب

عباس :  محمد – الیاس – حسین – حسن

الیاس :  علی

نوروز:  رضا

طهماسب :  علی رضا – محمدرضا -  میلاد

برات علی :  محمدباقر- محمدطاهر

 محمدباقر:  فردوس – برات – نیاء – محمدقاسم (کلوسی) – علی باقر

فردوسی :  رضا – مهدی – علی

برات :  داود

نیاء :  پژمان

محمدقاسم :  مجتبی – مصطفی – مرتضی

علی باقر : احسان – عرفان

 محمدطاهر : جانعلی  

جانعلی : حیدر – حسین – عبداله – مرتضی

حیدر :  رضا

بازعلی :  حیران – حیدر – بیلر

 حیدر :  بندر

بندر : سلیمان

 سلیمان :  اسماعیل – ابراهیم – حسین – محمد

بیلر :  اکبر

اکبر :  رازعلی – خانعلی – اصغر – قنبر- امین

رازعلی :  علی -  مسلم

 امام بخش :  پاریابی – فتح اله – یاور – دری - شهباز

 پاریابی :  قهرمان – رحمان – میرعالی – شیخ عالی

 قهرمان :  پهلوان – بهمن

پهلوان :  هادی

بهمن :  شداد- رضا

رحمان :  حسین – علی حسن – عبداله

علی حسن :  میلاد – مرتضی

میرعالی :  جلال – جنجال – مجید – حسین قلی

جنجال :  ضرغام

ضرغام : محمد

مجید :  سهراب – مهرا ب

حسین قلی :  علی

شیخ عالی  :  بابا قلی – پیرقلی – صف قلی – علی قلی

بابا قلی : حسین

صف قلی :  حمید – حبیب اله – رامین

علی قلی :  محمد – روزبه – رضا

 فتح اله :  ابوالفتح - مراد

ابوالفتح :  نوروز – پرویز- شهباز

نوروز :  محمد

پرویز :  علی

جون بخش :  عبدالعظیم – باریک – عبده خلیل

عبدالعظیم :  سبزوار – غفور ( قپونی )

سبزوار :  ابراهیم – اسحاق – ایوب – اسماعیل

/ 0 نظر / 59 بازدید